Thai PM Prayut in Yala Province.

Thai PM Prayut in Yala Province.

Thai PM Prayut in Yala Province.